УслугиСчетоводно обслужване

Наборът от услуги в сферата на счетоводството включва:

 • Разработване на индивидуален сметкоплан, съобразно осъществяваната дейност
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Текущо обработване на първичните счетоводни документи
 • Изготвяне и водене на счетоводни регистри
 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и осчетоводяване на амортизациите на дълготрайните активи
 • Осчетоводяване на работни заплати и разходи за труд
 • Отчитане на складово стопанство
 • Осчетоводяване на командировки и разходи за пътуване
 • Отчитане на представителни и социални разходи
 • Изготвяне и представяне на ежемесечни дневници и справки-декларации по ЗДДС и VIES
 • Подаване на информация, свързана със системата „Интрастат“
 • Отчитане и анализ на разчетите с контрагенти, доставчици и клиенти
 • Изготвяне на справки, отчети за обслужващи банки, НСИ и други институции
 • Годишно счетоводно приключване - изготвяне и подаване на Годишен отчет за дейността, Годишна данъчна декларация и Годишен финансов отчет
 • Изготвяне и подаване на тримесечни декларации за дължими данъци за дивиденти, наем и др.
 • Следене и анализ на единната данъчна сметка в НАП