УслугиТРЗ и Личен състав

Законодателната материя в сферата на работните заплати и воденето на трудово досие на служителите е изключително обширна, сложна и трудоемка. Непрекъснатите изменения в осигурителното законодателство създават трудности при обработката на данните и правилното администриране на процеса.

Поради това се опитваме да предложим на нашите клиенти еднин пълен продукт от обслужване в сферата на ТРЗ и Личен състав, който да им осигури яснота, точност и коректност в отношенията с техния персонал и държавните институции.

Пакетът включва:

 • Администриране и управление на процесите, свързани с наемане и прекратяване на персонал
 • Регистриране в НАП на възникването, прекратяването и измененията на трудовото правоотношение
 • Събиране, подготвяне и комплектоване на необходимите документи за завеждане на трудово досие
 • Изготвяне на месечни разплащателни ведомости, фишове за заплати, рекапитулации, присъствени форми и други прилежащи документи
 • Изчисляване и определяне на дължимите месечни, осигурителни вноски
 • Изготвяне на платежни документи за работни заплати, социални и здравни осигуровки, данъци. Достъп до електронно банкиране при желание от клиента
 • Подаване на месечната информация за осигурените лица в НАП
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и други
 • Обработка на болнични листове и подаването им в НОИ
 • Изготвяне на статистически справки за персонала
 • Изготвяне на справки за нуждите на управлението, касаещи персонала
 • Консултации относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство
 • Съдействие за набавяне на необходимите документи за Служба по трудова медицина, както и помощ при избор на такава
 • Изготвяне на граждански договори и прилежащите им документи, изчисляване на дължимите осигуровки и данъци